“Faktura VAT” – przykłady omówione na końcach bloków tematycznych szkolenia

Przykład 1

Osoby prywatne – nieprowadzące działalności gospodarczej – od razu przychodząc do sklepu proszą o fakturę. Wystawiamy takie faktury a także drukujemy do nich paragon z kasy fiskalnej. Czy taką sprzedaż faktycznie powinno się, po wystawieniu faktury, również fiskalizować?

 

Przykład 2

W naszej firmie pracownicy otrzymują pakiet medyczny. Jest on częściowo finansowany przez pracodawcę i częściowo przez pracownika. Jak to udokumentować dla celów VAT?

 

Przykład 3

Zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi klient z paragonami (paragony zawierają jego NIP) i prosi o wystawienie do nich faktury. Czy możemy wystawić klientowi w takich sytuacjach jedną fakturę do kilku/wielu paragonów?

 

Przykład 4

Czy mogę dokumentować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej (paragon bez NIP) i wystawiać równocześnie fakturę (faktura bez NIP) bez żądania i wydawać tylko taką fakturę?

 

Przykład 5

Wysyłamy klientom towar za pośrednictwem firm spedycyjnych i nie wiemy kiedy towar trafi do klienta. Ryzyko związane z utratą/uszkodzeniem towaru przechodzi z chwilą odbioru towaru przez klienta od firmy spedycyjnej. Przy przekazaniu towaru firmie spedycyjnej wystawiany jest WZ. W momencie otrzymania potwierdzonego WZ od firmy spedycyjnej (tj. potwierdzenia dostarczenia towaru do klienta) wystawiana jest faktura VAT i jako data sprzedaży wpisywana jest data wynikająca z potwierdzenia otrzymania towaru na podstawie WZ tj. faktyczna data dostawy.

Natomiast w ostatnim dniu miesiąca do dokumentów WZ, które nie zostały jeszcze potwierdzone, wystawiane są faktury z datą wystawienia i sprzedaży ostatniego dnia bieżącego miesiąca, ale dotyczące potwierdzonej przez odbiorcę dostawy w kolejnym miesiącu. Czy postępujemy prawidłowo?

 

Przykład 6

Sprzedajemy towary opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT. Czy prawidłowo dokumentuje dostawę, ujmując na fakturze VAT koszty transportu w osobnych pozycjach, rozdzielając je proporcjonalnie do wartości sprzedawanych towarów i stosując do opodatkowania kosztów transportu stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy każdego z towarów?

  

Przykład 7 

Prowadzę działalność w formie spółki osobowej. Zdarza się, że na wystawionych fakturach (sprzedażowe i zakupowe) widnieje jedynie nazwa skrócona (bez imion i nazwisk wspólników). Czy takie faktury są wystawione nieprawidłowo, ponieważ nie jest wskazana pełna nazwa spółki?

 

Przykład 8

Czy faktura jest wystawiona w nieprawidłowy sposób jeśli wykazany jest na niej nr VAT-UE (NIP z prefiksem PL) nabywcy lub sprzedawcy, ale przedmiotem sprzedaży nie jest WDT lub świadczenie usług dla zagranicznego klienta?

  

Przykład 9

Omyłkowo powstała luka w numeracji faktur. Jak najlepiej poradzić sobie z tym problemem?

 

Przykład 10

Dokonuję na rzecz kontrahenta w miesiącu kilku drobnych sprzedaży towarów z załącznika nr 15 do Ustawy VAT. Każda dostawa nie przekracza kwoty 15.000,00 PLN. Suma takich dostaw w miesiącu przekracza jednak kwotę 15.000,00 PLN. Czy wystawiona na koniec miesiąca lub na początek następnego miesiąca zbiorcza faktura powinna zawierać adnotację ”mechanizm podzielonej płatności”.

 

Przykład 11

Prowadzę w Polsce działalność gospodarczą poprzez zarejestrowany w Polsce oddział zagranicznej spółki kapitałowej. Czy na fakturach sprzedażowych (i zakupowych) może zostać wykazany polski numer NIP spółki (zagranicznej spółki kapitałowej) oraz nazwa i adres oddziału w Polsce?

 

Przykład 12

Jaki status na gruncie Ustawy VAT ma faktura fiskalna, tzn. faktura z wszystkimi danymi wymaganymi Ustawą VAT? Taka faktura jest drukowana na kasie fiskalnej i jest ujęta w raporcie fiskalnym. Czy jest ona paragonem? Jaki status ma ta faktura, jeśli kwota brutto nie przekracza 450,00 PLN?

 

Przykład 13

Jaki numer na fakturze uproszczonej (paragon z NIP) należy uznać za numer faktury wymagany Ustawą VAT do ujęcia na fakturze?

 

Przykład 14

Czy mogę odmówić wystawienia faktury standardowej do sprzedaży do 450,00 PLN brutto, tłumacząc, że do takiej faktury wystawiam tylko faktury uproszczone (paragon z NIP)?

 

Przykład 15

Nasz obecny program sprzedażowy jest skonfigurowany w taki sposób, że cała sprzedaż (zarówno sprzedaż na rzecz nie podatników jak i na rzecz podatników) jest fiskalizowana. W przypadku sprzedaży na rzecz podatników system drukuje paragon fiskalny (bez numeru NIP nabywcy) wraz z fakturą VAT (faktura zawiera pełne dane nabywcy, w tym NIP). Wydruk paragonu i faktury następuje prawie równocześnie, w odstępie kilku sekund. Dodatkowo generowany paragon zawiera indywidualny numer, który jest umieszczany na fakturze automatycznie, bez możliwości ingerencji. Czy taki sposób dokumentowanie sprzedaży jest prawidłowy?

 

Przykład 16

Mam cztery kasy fiskalne drukujące, obok paragonów, również „pełne faktury” (wszystkie dane wymagane dla „standardowej” faktury) – czy na tych fakturach może powtarzać się numeracja?

  

Przykład 17

W marcu 2021 została wystawiona faktura zaliczkowa na towar X. W maju 2021 klient zrezygnował z zakupu towaru X, chce jednak kupić od nas inny towar, towar Y. Czy teraz wystawiam korektę faktury zaliczkowej na towary X (korekta do 0,00 PLN), wystawiam fakturę zaliczkową na towar Y? Z jakimi datami?

 

Przykład 18 

Czy tzw. faktura proforma to faktura zaliczkowa?

 

Przykład 19 

Wystawiam fakturę za wynajem agregatów prądotwórczych z góry za dany miesiąc. W tym miesiącu (kwiecień 2021) nie została jeszcze wystawiona faktura za marzec 2021, ponieważ umowa ma być aneksowana – przedłużona. Zgodnie z aneksem, od marca 2021, faktura ma być wystawiona z góry a jej termin płatności ustalony zostanie na do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Nie mam jeszcze podpisanego aneksu. Jak teraz wystawić fakturę za marzec 2021, skoro teraz (w kwietniu 2021) dawno już minął termin płatności?

 

Przykład 20

Świadczę usługi stałego wsparcia technicznego. W umowie dotyczącej usług uzgodniono, że usługi rozliczane są kwartalnie. Mamy kwiecień 2021, Czy wystawienie faktury za II kwartał 2021 30 kwietnia 2021 jest prawidłowe?

  

Przykład 21 

Jak postąpić jeżeli po wystawieniu duplikatu odnajdzie się pierwotnie wystawiona faktura?

 

Przykład 22 

Zapomniano wystawić fakturę korygującą – zdarzenie, które generuje obowiązek wystawienia korekty miało miejsce rok temu. Jak w takim przypadku najlepiej postąpić? Czy przepisy wyznaczają termin wystawienia faktury korygującej?

 

Przykład 23

Klient kupił towar. Przed dostawą wpłacił zaliczkę na 90% ceny sprzedaży – została wystawiona stosowna faktura zaliczkowa. Następnie po dostawie wystawiono fakturę końcową zgodnie z Ustawą VAT, tj. faktura końcowa rozlicza fakturę zaliczkową i wynika z niej pozostałe 10% ceny sprzedaży. Klient złożył reklamacje na ten towar – otrzyma 20% rabatu. Czy teraz w związku z tym muszę korygować zarówno fakturę zaliczkową jak i fakturę końcową?

 

Przykład 24

Czy do błędnie wystawionej i przesłanej klientowi faktury (np. błędny NIP, błędna data sprzedaży, błędne kwoty) mogę w systemie:

  1. Wystawić korektę do zera (faktura pozostaje u sprzedawcy)
  2. Wystawić nową fakturę z prawidłowymi danymi (faktura pozostaje u sprzedawcy)
  3. Wystawić np. w MS Word fakturę korygującą jedynie błędne dane i tylko ją przesłać do klienta?

 

Przykład 25

Zdarza się, że wystawione faktury uproszczone (paragon z NIP, kwota do 450,00 PLN brutto) zawierają błędny NIP. Czy możliwe jest skorygowanie fakturą korygującą błędu w NIP każdego rodzaju, czy też tylko tzw. oczywistych pomyłek, polegających np. na przestawieniu cyfr, braku cyfry, błędnej jednej cyfrze?

 

Przykład 26 

Wykonaliśmy usługę na rzecz klienta, jednak klient odmawia przyjęcia faktury, ponieważ twierdzi, że usługa nie została wykonana przy zachowaniu ustalonych norm. Czy możemy wystawić fakturę korygującą do 0,00 PLN?

 

Przykład 27 

Doszło do błędu w procesie generowania faktury polegającym na tym, że klient otrzymał egzemplarz faktury (F1) z danymi innymi niż te, które widnieją na egzemplarzu faktury posiadanym przez sprzedawcę (F2). Różnice dotyczą opisu przedmiotu transakcji oraz kwot podstawy opodatkowania i podatku. Dane widniejące na egzemplarzu sprzedawcy są prawidłowe. Jak skorygować fakturę dostarczoną klientowi?

  

Przykład 28 

W związku z wykonaną przez nas usługą wystawiliśmy błędnie fakturę, w której jako nabywcę wskazano podmiot A i doręczyliśmy ją podmiotowi A. W rzeczywistości jednak podmiot A nie jest odbiorcą wykonanej usługi – faktura powinna być wystawiona na podmiot B (podmiot A i podmiot B należą do jednej grupy kapitałowej), który jest faktycznym odbiorcą wyświadczonych usług. A więc na tą chwilę fakturę sprzedażowa została wystawiona i przekazana do nieprawidłowego podmiotu – jak to skorygować?

  

Przykład 29 

Zawarliśmy z klientem umowę przedwstępną sprzedaży lokalu i wystawiliśmy fakturę VAT dokumentującą zapłatę zaliczki na poczet przyszłej dostawy. Po otrzymaniu zaliczek i wystawieniu wspomnianych faktur zaliczkowych okazało się, że klient zawarł umowę cesji z podmiotem trzecim – podmiot trzeci w konsekwencji wstąpił w prawa i obowiązki klienta.

 

Przykład 30 

Jak najlepiej poprawić błąd polegający na zdublowaniu numeru faktury sprzedaży? Faktura wystawiona z takim błędem została już wysłana do klienta.

  

Przykład 31

Firma wystawiła fakturę VAT w styczniu 2021 r. na rzecz podatnika polskiego. W marcu ów podatnik wysłał notę korygującą na zmianę danych nabywcy wraz z NIP na dane małżonka, który też jest podatnikiem. Czy w takiej sytuacji możliwe jest w ogóle zastosowanie przez niego noty korygującej?

 

Przykład 32

Dokonałem zakupu, który podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. Sprzedawca wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Czy mogę notą korygującą uzupełnić fakturę sprzedawcy o adnotację „mechanizm podzielonej płatności”?

 

Przykład 33

Jak może wyglądać najprostsza wiarygodna ścieżka audytu przy przechowywaniu faktur i e-faktur?

  

Przykład 34

System, w którym wystawiamy i przechowujemy faktury jest na tą chwilę ukształtowany w ten sposób, że umożliwia dostęp do faktur wszystkim naszym pracownikom, niezależnie od działu w jakim pracują i funkcji pełnionej w tym dziale. Czy przy tak zdefiniowanych prawach dostępu można uznać, że nasze faktury są przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy VAT?

 

Przykład 35 

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 04.02.2021, sygn.: II K 932/20 – pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej członka zarządu nawet jeśli obowiązki w zakresie przygotowania deklaracji podatkowych powierzone zostały profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu.